top of page
ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא השם המקובל לביטוח התנאים הסוציאליים של עובדים שכירים בפוליסות לביטוח חיים.
שני תנאים מוקדמים חייבים להתקיים על מנת שניתן יהיה לבטח את העובדים השכירים בביטוחי מנהלים:
תנאי ראשון - היות המועמד לביטוח שכיר.
תנאי שני - השתתפות בתשלום הפרמיה לביטוח הן מצד המעסיק והן מצד העובד.

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה . את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.

התשלומים המירביים המותרים לביטוח מנהלים תוך קבלת הטבות מס (התרת ההוצאה למעסיק וזיכוי במס לעובד):

מעסיק ע"ח פיצויים - 8.33% מהשכר. מעסיק ע"ח תגמולים - 7.5% מהשכר. העובד ע"ח תגמולים - 7% מהשכר. מעביד לביטוח אובדן כושר עבודה - 2.5% מהשכר. (תשלומי המעסיק לתגמולים כוללים תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה עד 7.5% מהשכר).

כמובן שניתן לשלם תשלומים נוספים על חשבון עובד ומעסיק, אך תשלומים אלו לא יקנו כל הטבה במס, דהיינו לא יהיו מוכרים למעביד כהוצאה או לא יקנו זיכוי במס לעובד.
ניתן לשלם תשלומים פחותים מהשיעורים המירביים, אם יש תוכניות משלימות, (לדוגמא חלק מהשכר מבוטח בקרן פנסיה) או שהמעסיק מעוניין בתשלומים חלקיים לביטוח.

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?

עד לשנת 2008, ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה או פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה או שילוב של שני הסוגים.
בפוליסות ביטוח המעניקות תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה, קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008, לבין הפקדות לאחר שנת 2008. 
את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 יוכל החוסך לקבל מחברת הביטוח כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל הפרישה. אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.


כמו כן, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור מסלול קצבה מבין אלה הקיימים בפוליסה, ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים שהינם 20 שנים ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, מוטביו יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות).

מעוניינים לדאוג לעתידתכם הפיננסי?
אנחנו נבחר עבורכם את הטוב ביותר
bottom of page