top of page
קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, התשואה שנצברה על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

 • על אף היות המושג קופת גמל שם כולל למכשירי חסכון לטווח ארוך- בינוני כמו קרן השתלמות, קופת פיצויים וכו,- לרוב מתכוונים לקופת גמל לתגמולים.

 • כיום למעט במגזרים מסויימים, לא נפתחות קופות גמל לתגמולים (חסכון בלבד) אלא קרנות פנסיה ו/או קופות ביטוח מנהלים.

 • בקופות גמל לתגמולים מפקידים בעיקר רכיבי שכר אשר אינם מופקדים במוצרים פנסיונים אחרים (דוגמת שעות נוספות, תוספות וותק, תוספות השתלמות ועוד).

 • עיקר המגזרים שעדיין ניתן לראות את הקופות הללו:
  רופאים, אחיות, נמלים, חברת חשמל, רכבת ישראל , מגזר הוראה ועוד).

 • בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008:

  • החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה.​

  • כספים שנצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.

 • אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ש"ח לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.​

 • ישנם תנאים שונים למשיכת הכספים לאו דווקא בגיל פרישה (מחמת נכות, קופות עם יתרות נמוכות, בשל אבטלה וכד').

מעוניינים לדאוג לעתידתכם הפיננסי?
אנחנו נבחר עבורכם את הטוב ביותר
bottom of page