top of page
קרן פנסיה

קרן פנסיה

קרן פנסיה מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה).
קרן פנסיה היא קופה המשלבת חיסכון לקצבה וכיסויים למקרי פטירה ונכות.

קרן פנסיה פועלת בערבות הדדית בין העמיתים -כלומר - הסיכונים הביטוחים (סיכון מפני אובדן כושר עבודה ומפני מוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח, אלא על העמיתים עצמם המבטחים, למעשה, זה את זה.

קיימים ארבעה סוגים של קרנות פנסיה: קרן פנסיה ותיקה שבהסדר, קרן פנסיה ותיקה מאוזנת, קרן פנסיה חדשה כללית וקרן פנסיה חדשה מקיפה. בנוסף, אצל מעסיקים שונים, במיוחד במגזר הציבורי, קיימים הסדרי פנסיה תקציבית.

לקרן הפנסיה 3 אפשרויות לתשלום:

  1. פנסיית זקנה - כאשר העמית מגיע לגיל פרישה משולמת לו פנסיית הזיקנה לכל החיים כולל אפשרות לתשלום לאלמנתו לאחר מותו.

  2. פנסיית נכות - במקרה בו העובד נפצע או חלה וכתוצאה מכך אינו יכול להמשיך לעבוד בין אם באופן זמני או קבוע- משולמת לו פנסיית נכות (לרוב, בגובה 75% מהשכר המבוטח בקרן).

  3. פנסיית שארים - במקרה בו העובד נפטר, משלמת הקרן קצבת שארים זו קצבה המשולמת לשאירי העמית שנפטר - לאלמן/ה -לכל החיים, ליתומים - עד גיל 21.

בקרן פנסיה קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי,

כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו.
העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר של פעמיים וחצי מהשכר הממוצע במשק). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.
לרוב העובדים שחוסכים בקרן פנסיה עומד שיעור ההפקדה על 6% מהשכר על חשבון העובד, 6.5% נוספים על חשבון המעסיק כתגמולים, ועוד 6% כפיצויים.
חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

תשלום פנסיית זקנה

בהגיע החוסך לגיל הפרישה, הוא פונה לקרן הפנסיה ובוחר את המסלול המתאים לו לקבלת קצבה (מובטחת ל 20 שנה, ללא הבטחה, לכל החיים ובמותו לאלמנתו לכל החיים וכו') המסלול שנבחר, בתוספת לגובה הצבירה הקיימת בקופה, יקבע את גובה הקצבה החודשית.

יש לשים לב כי את תשלום הפנסיה ניתן לקבל כבר בגיל 60, אולם ככל שהפנסיה מתקבלת בגיל צעיר יותר, היא נמוכה יותר.

חלק מהקצבה ניתן להוון (לקבל כסכום חד פעמי) – דבר שיוביל להפחתת הקצבה החודשית.

מעוניינים לדאוג לעתידתכם הפיננסי?
אנחנו נבחר עבורכם את הטוב ביותר
bottom of page