top of page
קרן השתלמות

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק חסכון לשכירים ולעצמאים, במסגרתו ניתן לצבור כספים לצרכי השתלמות או לחסכון לטווח קצר לכל מטרה.

לקרן השתלמות רשאי להצטרף כל עובד שכיר, עצמאי, חבר בעל שליטה בחברת מעטים, חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
הכספים המצטברים בקרן ניתנים למשיכה לצרכי השתלמות בארץ ובחו"ל החל מתום שלוש שנות חברות בקרן. לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את מלוא הכספים שהצטברו לכל מטרה שהיא, בפטור ממס.
קרן השתלמות מוכרת כקופת גמל ומעניקה הטבות מס:

 

הטבות מס למעסיק ולעובד שכיר:

  • מעסיק רשאי להפקיד עד %7.5 משכרו של עובד לקרן השתלמות ולרשום הפקדה זאת כהוצאה מותרת בניכוי.

  • הפקדה בשיעור הנ"ל עד שכר בסך 15,712 ש"ח בחודש לא תחשב כהכנסה חייבת במס בידי העובד.

  • במקביל להפקדת המעסיק מחויב העובד להפקיד לקרן ההשתלמות סכום בשיעור 2.5% מהשכר ממנו מפקיד המעסיק לקרן.

הטבות מס לעצמאי:

עצמאי רשאי להפקיד בקרן השתלמות עד %7 מהכנסתו השנתית, או מתקרת הכנסה בסך 215,000 ש"ח, הנמוך ביניהם.
% 4.5 הינם הוצאה מותרת בניכוי.
במסגרת התכנון האישי תוכל להתאים לצרכיך תכנית המשלבת בין חסכון פנסיוני (בקרן פנסיה או בתוכנית ביטוח) עם קרן השתלמות.

כוון וכיום קרן השלמות היא המוצר היחידי לחסכון לטווח בינוני ללא מס רווחי הון, מוטב לשקול ברצינות הפקדה שנתית עד גובה התקרה לעצמאיים, ולשכירים- במו"מ מול המעסיק, רצוי לא לוותר על ההטבה המשמעותית בפתיחת קופה שכזו.

מעוניינים לדאוג לעתידתכם הפיננסי?
אנחנו נבחר עבורכם את הטוב ביותר
bottom of page