top of page
חיסכון

פוליסת חסכון

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים במבנה שוק ההון וליציאת הבנקים מניהול מוצרי חיסכון והשקעה.
שינויים אלו הם חלק מיישום המלצות ועדת בכר, אשר מסיימים עידן של שוק ריכוזי ופתיחת עידן חדש של שוק משוקלל ותחרותי . הריכוזיות והשמרנות בשוק ההון הביאה למצב בו מרבית כספי החיסכון, לטווח הקצר והבינוני, מושקעים בתוכניות חיסכון ופיקדונות המניבים ללקוחות תוצאות נחותות, לעומת התוצאות שמייצר שוק ההון לאורך זמן.

עם רצון המשקיעים להשגת תשואות עודפות על הכסף, פתחו כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח בשנים האחרונות תכניות חסכון (אשר נקראות גם פוליסות חסכון). 
פוליסת חסכון היא למעשה תוכנית חסכון, שנמצאת בפיקוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, הכספים שמופקדים למוצר מנוהלים בחשבון נאמנות בדומה לאופן שבו מנוהלות קרנות הנאמנות וביטוחי המנהלים. המוצר אינו מוצר פנסיוני כך שהחיסכון בו אינו מקנה הטבות מס אך הוא נזיל בכל שלב. בין היתרונות של פוליסת החיסכון:

  • ניתן למשוך את הכספים בכל שלב.

  • העלות היחידה היא דמי הניהול (ללא תוספת עלות בגין דמי כניסה ויציאה וללא דמי משמרת או שיעור הוספה).

  • בחירה בין מסלולי השקעה שונים מבחינת חשיפת הסיכון בשוק ההון.

  • דחיית תשלום מס רווחי הון לסוף תקופה.

התוכנית מותאמת גם למבקשים לקבל משכורת חודשית:
באפשרותך להפקיד סכום הוני (חד פעמי) ולקבל הכנסה שוטפת חודשית. סכום ההפקדה השוטפת ניתן לשינוי בכל עת ובכל מועד על פי בחירתך.  באפשרותך לבחור קבלת התשואה הראלית בלבד (ולשמור על הקרן צמודה), קבלת התשואה הנומינאלית בלבד, או קבלת כל סכום אחר שתבחר/י (על חשבון הקרן).

מעוניינים לדאוג לעתידתכם הפיננסי?
אנחנו נבחר עבורכם את הטוב ביותר
bottom of page