top of page
פנסיית חובה לעצמאיים

פנסיית חובה לעצמאיים

בכדי לצמצם את הפער בשיעור החוסכים בין שכירים ועצמאים חוקקה  הממשלה את חוק פנסיית חובה לעצמאיים אשר נכנס לתוקף החל מ 1.1.2017.

עיקרי החוק:

  • חובת ההפקדה לפנסיה תחול על עצמאים בין הגילאים 21 ל- 55.

  • שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים יעמוד על 4.45% עד חצי מהשכר הממוצע במשק, ועל 12.55% מהחלק מעל מחצית השכר הממוצע במשק.

בנוסף כולל החוק  עבור עצמאיים את ההטבות הבאות:

  • הגדלת הטבת המס לחיסכון פנסיוני בחצי אחוז.

  • הגדלת התקרה המוכרת לצורך הטבות מס בקרן השתלמות לעצמאים.

  • הקטנת התשלומים לביטוח לאומי לבעלי הכנסות נמוכות.

  • אפשרות למשיכת שליש מכספי החיסכון במקרה של סגירת העסק.

הקטנת תשלומי ביטוח לאומי:

לצד החובה לחסוך לפנסיה בוצע תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי. 
כיום, עצמאים ברמות הכנסה נמוכות משלמים יותר בהשוואה לשכירים ברמת הכנסה מקבילה.
כלומר, עצמאים בעלי הכנסה הזהה לשכירים משלמים שיעורי ביטוח לאומי גבוהים יותר מאשר חבריהם השכירים.
שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יופחתו, מ-6.72% ל-2.87%, ואילו שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יועלו ב-1.6%.
משמעות צעד זה היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח הלאומי עבור כ-90% מאוכלוסיית העצמאים, הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא מתחת לכ-21,000 ₪ בחודש.

מעוניינים לדאוג לעתידתכם הפיננסי?
אנחנו נבחר עבורכם את הטוב ביותר
bottom of page