top of page
אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד את כושר עבודתו עקב מחלה,  או תאונה בין אם באופן זמני או קבוע.


הגמלה המשולמת במסגרת הכיסוי הביטוחי באה להחליף את ההכנסה מעבודה, ממשלח יד או מעסק שיש למבוטח (הכנסה חייבת במס), ולכן תקבע בדרך כלל בהתאם להכנסה זו. הכנסה חייבת זו יכולה להיות משכורת (לשכיר), הכנסתו של עובד עצמאי, דיבידנדים הנמשכים על ידי בעלי מניות בחברה וכדומה.


לביטוח אובדן כושר עבודה הגדרות רבות (הגדרה עיסוקית, תקופת המתנה עד תחילת התשלום, משך התשלום ועוד). בעת ההצטרפות יש להתייעץ עם איש מקצוע באשר להשלכות של ההגדרות הללו בעת פגיעה ואי יכולת לעבוד.
 
ביטוח לאובדן כושר עבודה לשכירים נמצא כיום , בחלקו לפחות, בתנאים הסוציאליים, לו העובד זכאי במסגרת " חוק פנסיית חובה לשכירים" במסגרת העבודה.
עצמאי – רצוי שיקנה את הפוליסה באופן פרטי, או גם מתוך החיסכון הפנסיוני שלו. מומלץ לבדוק עם סוכן הביטוח האם הכיסוי הביטוחי תואם להכנסה האישית, לצרכים ולרצונות.

האם אתה מבוטח כראוי למקרה של אובדן כושר עבודה?
bottom of page